Απόφαση 9η

04/04/2014

Απόφαση 9η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

Αριθ.Αποφ 9/2014

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  4ην του μηνός  Απριλίου  2014 και ώρα 10.00 π.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 308 /31-3-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Βογιατζής Στέφανος

1. Xαλκιά  Ευγενία

2.      Κατσιάνου  Βαρβάρα

 

3.   Λεοντή  Ελένη

 

4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.   Σπετσιώτης Στέφανος

 

6.  Χαλκιά Λουκία

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι  έχει οριστεί  δικάσιμος της από 17-3-2014 και υπ. αριθ. καταθέσεως 25/2014 της αιτήσεως αναστολής της Σταματίας Μαθιούδη κατά του Δήμου Οινουσσών και κατά της υπ. αριθ. 19/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χίου. Η δικάσιμος θα γίνει στις 8/4/2014 για τη συζήτηση της παραπάνω αιτήσεως αναστολής. Συνεπώς θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος στη Χίο για να εκπροσωπήσει  τον Δήμο Οινουσσών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,      

                                       

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών κατά την συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου της από 17/3/2014 και υπ. αριθ. καταθέσεως 25/2014 αιτήσεως αναστολής κατά τη δικάσιμο της 8/4/2014 και σε κάθε τυχόν μετ΄ αναβολή συζήτησής της.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α