Απόφαση 21η

15/03/2013

Απόφαση 21η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 21/2013

 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των με αριθ. πρωτ.11414/153/04-03-2013,11420/154/04-03-2013 και 7919/90/22-02-2013 εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων , Βορείου Αιγαίου, που αφορούν τις ιχθυοκαλλιέργειες της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και της Εταιρείας Δ.ΣΑΡΕΛΗΣ-Μ.ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, αντίστοιχα.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 362/ 8-3-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά Ευγενία  του Γεωργίου                    3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                     

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                      

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως               κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος  τα με αριθ. πρωτ. 11414/153/04-03-2013, 11420/154/04-03-2013 και 7919/90/22-02-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων , Βορείου Αιγαίου, που αφορούν τις ιχθυοκαλλιέργειες της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και της Εταιρείας Δ.ΣΑΡΕΛΗΣ-Μ.ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, αντίστοιχα και ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανέγνωσε την επιστολή του απόντος δημοτικού συμβούλου κ. Γιάννη Γ. Λυγνού και μετέφερε την άποψη, που του εξέφρασε τηλεφωνικώς ο απών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Ι. Μονιός μετά από αίτημά του, οι οποίοι δεν συμφωνούν για την χορήγηση θετικής γνώμης για τις επεκτάσεις και συγχωνεύσεις των εγκατεστημένων στις Οινούσσες μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών των ανωτέρω εταιρειών για περιβαλλοντικούς λόγους.

Ο κ. Πρόεδρος δεν συμφωνεί με τις τεχνικές εκθέσεις που κοινοποιήθηκαν στον Δήμο, διότι ο θαλάσσιος χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αιτούσες εταιρείες είναι ήδη αρκετά επιβαρυμένος καθώς έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή από ετών μονάδες, οι οποίες ήδη έχουν προκαλέσει ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον και αναπτύσσοντας εν συντομία το ιστορικό των αποφάσεων, που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στις τελευταίες δημοτικές θητείες, υπεραμύνθηκε του σκεπτικού απόρριψης, όπως έχει εκφραστεί και στο ψήφισμα κατά του χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και ζήτησε την αρνητική γνωμοδότηση.

Ήδη ο Δήμος Οινουσσών έχει καταθέσει υπομνήματα και προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. εναντίον της ΚΥΑ για το χωροταξικό στο Στ.Ε.,

Οι κ.κ. Χαλκιά Λουκία, Χαλκιά Ευγενία , Σπετσιώτης Στέφανος και Κατσιάνου Βαρβάρα  καταψηφίζουν την επέκταση και συγχώνευση των ιχθυοκαλλιεργειών.       Ο κ. Στέφανος Βογιατζής ψηφίζει θετικά υπέρ του εγγράφου με αριθ. πρωτ. 11414/153/04-03-2013, που αναφέρεται στην εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. , διότι πιστεύει ότι ήδη έχει γίνει η μετεγκατάσταση της υφιστάμενης ιχθυοκαλλιέργειας και θεωρεί ότι είναι επωφελής η εγκατάλειψη της θέσεως «΄Ορμος Πασά νήσου Παναγιάς»

Δεν συμφωνεί όμως με τις άλλες δύο τεχνικές εκθέσεις των εταιρειών α) ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε που αφορά  τη δημιουργία  νέας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Βόρεια της Νήσου Βάτου και β) της εταιρείας                Δ. ΣΑΡΕΛΗΣ-Μ.ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ που αφορά την  επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Γαϊδουρόνησο», για περιβαλλοντικούς λόγους.

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010,

 

αποφασίζει με πλειοψηφία

Α) Απορρίπτει τις τεχνικές εκθέσεις των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ Α.Ε. και Δ. ΣΑΡΕΛΗΣ-Μ.ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, για περιβαλλοντικούς λόγους.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  21/ 2013

 

        Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

         Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

           Υπογραφή                                                           Υπογραφές

 

               Οινούσσες   15-3-2013

                 Ακριβές απόσπασμα

               ΜΕΔ

               Ο  Αντιδήμαρχος

 

                  Στέφανος  Βογιατζής

                                                           

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α