Απόφαση 23η

15/03/2013

Απόφαση 23η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 23/2013

 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 362/ 8-3-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά Ευγενία  του Γεωργίου                    3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                     

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                      

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή          

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με την υπ. αριθ. 178/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προμήθειας με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με απ΄        ευθείας ανάθεση. Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά για τις κάτωθι προμήθειες που είναι αναγκαίες να γίνουν από τον Δήμο Οινουσσών.

 

 

Κωδικός (ΚΑ)

Τίτλος

Ποσόν

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

8.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

5.000,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

3.000,00

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.000,00

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

10-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

3.000,00

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

2.000,00

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

8.000,00

10-7133.002

Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών

10.000,00

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

5.000,00

20-6654.001

Προμήθεια κάδων

5.000,00

20-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

20-6662.003

Προμήθεια ασβέστη

5.000,00

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.006

Προμήθεια αργυλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλαττωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχήματος υπηρεσίας ύδρευσης

3.000,00

25-6662.001

Προμήθεια σωλήνων

9.000,00

25-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ύδρευσης

5.000,00

25-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

5.000,00

 

 

 

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 3852 του 2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , την υπ. αριθ. 178/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την διενέργεια των παρακάτω προμηθειών με απ΄ ευθείας ανάθεση.

 

 

 

Κωδικός (ΚΑ)

Τίτλος

Ποσόν

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

8.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

5.000,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

3.000,00

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.000,00

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

10-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

3.000,00

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

2.000,00

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

8.000,00

10-7133.002

Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών

10.000,00

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

5.000,00

20-6654.001

Προμήθεια κάδων

5.000,00

20-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

20-6662.003

Προμήθεια ασβέστη

5.000,00

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.006

Προμήθεια αργυλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλαττωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχήματος υπηρεσίας ύδρευσης

3.000,00

25-6662.001

Προμήθεια σωλήνων

9.000,00

25-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ύδρευσης

5.000,00

25-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

5.000,00

 

 

 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                                                                             Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

 

                                                  

Οινούσσες  15-3-2013

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α