Απόφαση 2η

06/01/2013

Απόφαση 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 2/2013

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής  (άρθρο 74)

 

 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013- 2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά  6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης  5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή  δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:

α. υποψήφιοι τακτικοί οι

–        κ. Ηλιάδη Βαρβάρα

–        κ. Σπετσιώτης Στέφανος

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι

–        κ. Λιγνός Δημήτριος

–        κ. Θάνος Νικόλαος

 

 

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα

για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 4 Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής

–        κ.Κατσιάνου Βαρβάρα

–        κ.Λεοντή Ελένη

–        κ. Χαλκιά Ευγενία

–        κ. Χαλκιά Λουκία

 

 

για αναπληρωματικά μέλη 3 Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής

–        κ. Βογιατζής Στέφανος

–        κ. Λυγνός Ιωάννης

–        κ. Μονιός Μιχαήλ

 

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των  6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε  6 ήτοι  2 της μειοψηφίας και  4 της πλειοψηφίας.

 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους  6 υποψηφίους οι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ

-Κατσιάνου Βαρβάρα

-Λεοντή Ελένη

-Χαλκιά Ευγενία

– Χαλκιά Λουκία

– Ηλιάδη Βαρβάρα

– Σπετσιώτης Στέφαος

 οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 5 αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των 2 μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και  3 μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

–        κ. Βογιατζής Στέφανος

–        κ. Λυγνός Ιωάννης

–        κ. Μονιός Μιχαήλ

–         κ. Λιγνός Δημήτριος

–        κ. Θάνος Νικόλαος

 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013- 2014 ως εξής:

 

 

Τακτικά Μέλη:

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Λεοντή Ελένη

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Χαλκιά Λουκία

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Σπετσιώτης Στέφανος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Βογιατζής Στέφανος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Θάνος Νικόλαος

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση .

Αυτή η απόφαση πήρε α/α 2/2013

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη

            Ακριβές απόσπασμα

 

             Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

            Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α