Απόφαση 39η

08/08/2014

Απόφαση 39η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 39

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

Θέμα: ΄Εγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου».

Στις Οινούσσες , σήμερα την  8η του μήνα  Αυγούστου 2014 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1017/ 4-8-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                    1. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                      3.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ                  

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                      4. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

5.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                            5. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                   

6. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

 

                                                      Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν                                                                                                                                              

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως    

 κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,   αφού εξήγησε το θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συμφώνησε το σώμα να συζητηθεί λόγω επείγοντος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ. αριθ 106/2014 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔήμουΧίου.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.

2. την υπ’ αριθ 106/2014 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

3. το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06

4. την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου»  σύμφωνα με την αριθ. 106/2014  μελέτη όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                              Υπογραφές

                                           

Ακριβές απόσπασμα

 

 Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α