Απόφαση 46η

02/07/2012

Απόφαση 46η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 46η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:  Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   30η του μήνα   Ιουνίου  2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1316/ 26-6-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος  κ. Γεώργιος Δανιήλ , είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί ένα θέμα επείγον εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά  το αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας".

 Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

  

Θέμα:  Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας".

 

Στη συνέχεια  ο  κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη του Σώματος το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:  σύμφωνα με το υπ. αριθ. 28209/ 13-6-2012 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" μέχρι 30-8-2012 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 11-6-2012 αίτησή του και συγκεκριμένα: α) δυσμενείς καιρικές συνθήκες και β) έλλειψη αδρανών υλικών  στο νησί.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η κ. Κατσιάνου Βαρβάρα δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας η οποία είπε ότι δεν συμφωνεί να δοθεί παράταση διότι χρονοτριβούν να  ολοκληρωθούν τα έργα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου   "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" μέχρι 30-8-2012  για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     46/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                      Τα  μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    2-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α