Απόφαση 47η

02/07/2012

Απόφαση 47η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 47η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 42 απ. Δ.Σ. για Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσών σε πολιτιστικά σωματεία για πολιτιστικές δράσεις .

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   30η του μήνα   Ιουνίου  2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1316/26-6-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 O κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

Στο Δήμο μας o Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών είναι το μόνο πολιτιστικό σωματείο,που έχει υποβάλλει αίτηση και πρόταση εκδηλώσεων για επιχορήγηση 3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε στις 26-6-2012  προκειμένου να καλύψει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.

Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζοντας είπε ότι ο μοναδικός νόμιμα υφιστάμενος Σύλλογος που υπάρχει στην έδρα των Οινουσσών είναι ο Σ.Φ.Ο. και ο οποίος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση, γι αυτό θα πρέπει να δοθεί το ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό στον Σ.Φ.Ο., για πολιτιστικές δράσεις.

Για το λόγο αυτό και θα πρέπει ν΄ αποφασίσουμε την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης και να εγκρίνουμε επιχορήγηση 3.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των εκδηλώσεων  που περιγράφει ο Σ.Φ.Ο. στην αίτησή του. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η κ. Ηλιάδη δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας η οποία είπε ότι το θεωρεί ανεπίτρεπτο να επαναφέρει το θέμα η  Δημοτική Αρχή και κατέθεσε σχετική αίτηση για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο υπό σύσταση σωματείο με την επωνυμία «Πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος Οινουσσών» με την προσωρινή του διοίκηση.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σπετσιώτης Στέφανος, Καλαϊτζής Παναγιώτης, Ηλιάδη Βαρβάρα και Κατσιάνου Βαρβάρα καταψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου και εμμένουν στην πρώτη απόφαση.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Δανιήλ Γεώργιος, Βογιατζής Στέφανος, Λυγνός Ιωάννης, Χαλκιά Λουκία, Χαλκιά Ευγενία υπερψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2012 έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6735 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) την διαλογική συζήτηση

 

2) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

 

3) την ανάγκη του σωματείου "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

      1. Τροποποιεί την αριθ. 42/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

      2. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 3.000,00 ευρώ προς τον πολιτιστικό σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών», για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων (σύμφωνα με την από 26-6-2012 επιστολή του Σ.Φ.Ο.),  οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  47/2012

Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη

   Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

Οινούσσες  2-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α