Απόφαση 47η

16/09/2014

Απόφαση 47η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 47/2014

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα:  : Ορισμός εκπροσώπων Δ. Οινουσσών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δι.Α.Νο.Χ.ΑΕ. και ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Δι.Α.Νο.Χ.Α.Ε

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                 

 

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε το υπ. αριθ. 45/4-9-2014 έγγραφο της ΄΄Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Χίου ΄΄,  σύμφωνα με το οποίο  θα πρέπει να ορίσουμε έναν εκπρόσωπο του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας προκειμένου να συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας , ο οποίος δεν θα μπορεί να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε και έναν εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.    Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                                                       

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

Το άρθρο 64 του ν. 4042/2012 και τον Νόμο 2190/20 περί  Ανωνύμων Εταιριών,

την εισήγηση του κ. Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών στην Γενική Συνέλευση της Δι.Α.Νο.Χ ΑΕ., τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιγνό Κωνσταντίνο. 

2) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών στο Δ.Σ. της Δι.Α.Νο.Χ ΑΕ.,τον           κ. Στέφανο Βογιατζή Δήμαρχο Οινουσσών.

 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  47/2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

                                           

 Ακριβές απόσπασμα

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α