Απόφαση 49η

16/09/2014

Απόφαση 49η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 49/2014

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα:  : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με το Π.Δ. 28/80 και διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2014.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                  

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τα Π.Δ. 171/87  και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ,  θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2014, λόγω λήξεως της θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 31/12/2014.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να προηγηθεί κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη την παραπάνω εισήγηση, την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , τις διατάξεις των  Π.Δ. 171/87 και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ, και του Ν. 3852/2010

 

                                      αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για την χρονική περίοδο από 1-9-2014 έως 31-12-2014 ,  οι οποίες συγκροτήθηκαν μετά από κλήρωση.

 

1) Για έργα αξίας μέχρι  5.869,41 Eυρώ  ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους :

 

α) Λεοντή Ελένη , β) Χαλκιά Λουκία ωςτακτικά μέλη και

 

α)  Ντούσλαζη  Νίκη  β) Κατσιάνου Βαρβάρα ως αναπληρωματικά.

 

2) Για έργα αξίαςάνω των  5.869,41 Ευρώ  ορίζει :

α)  Κατσιάνου Βαρβάραωςτακτικό μέλοςκαι

β) Ηλιάδη Βαρβάρα  ωςαναπληρωματικό μέλος και τους οριζόμενους εκάστοτε  μηχανικούς ή υπομηχανικούς ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου.

 

3) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τον ΠΔ 28/80

Ορίζει τακτικά μέλη α) Μούντουλα Χρήστο, β) Χιώτη Καλλιόπη  καιγ) Μακκά  Γεώργιο.

 

4) Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη , μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α