Απόφαση 49η

16/08/2011

Απόφαση 49η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 49η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:Aποδοχή επιχορήγησης 16.000,00 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών  για δράσεις πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ /Πολιτική Προστασία 2011).”

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 9-8-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1655/ 4-8-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 11:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2.Λεοντή Ελένη

3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                    

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , είπε  τα εξής: είπεότι με το  υπ. αριθ. 22666 / 23-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Αναπτυξ. Προγρ.& Δ.Ο. , σύμφωνα με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος Οινουσσών , με το ποσό των 16.000,00 Ευρώ  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Θα πρέπει λοιπόν ν΄ αποδεχθούμε  την ανωτέρω επιχορήγηση αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 38522010 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»., ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται την χορηγηθείσα επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημ/σιας Δ/σης και Αποκ/σης, Δ/νση Αναπτ. Προγρ.& Δ.Ο. ποσού 16.000,00  Ευρώ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ /Πολιτική Προστασία,  2011, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ,  αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό ως εξής:

α)Εγγράφει έσοδο ποσού 16.000,00   Ευρώ στο σκέλος των εσόδων και  στον Κωδ. Αριθ  1311.002  του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού.

β)μεταφέρει πίστωση ποσό 5.000,00 Ευρώ μέσω του αποθεματικού στον Κ.Α. 35/7332.04. του σκέλους  των εξόδων την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την εκτέλεση της  εργασίας καθαρισμός περιαστικών δασών. Η εργασία   θα γίνει με απ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον Ν. 28/80. Εντάσσει  την παραπάνω εργασία στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011.

γ) μεταφέρει πίστωση ποσού 11.000,00 Ευρώ μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.30/7333.07  για την εκτέλεση του έργου  βελτίωση  αγροτικών  δρόμων  στην περιοχή Μοναστηρίου για πυροπροστασία.

Το έργο θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ  171 / 87   σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που θα συντάξει η ΤΥΔΧ  Χίου . Εντάσσει το παραπάνω έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   49/2011

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

 

Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                         

 

Οινούσσες  16-8-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α