Απόφαση 50η

16/09/2014

Απόφαση 50η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 50/2014

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα:  : Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2014 (ΕΚΠΟΤΑ).

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ               

 

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                 3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                  

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου, ότι λόγω εγκατάστασης της νέας δημοτικής αρχής θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου η εν θέματι επιτροπή και ανέφερε τα εξής : σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία δημοσιεύθηκε ο ενιαίος κανονισμός προμηθειών των Ο.Τ.Α εις  εκτέλεση των νόμων 1797/87 και 2000/91 και σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 23 και 46 της ανωτέρω Υπ απόφασης προβλέπονται και συγκροτούνται επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών των Ο.Τ.Α. Στις επιτροπές αυτές όπως προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν  τρείς δημοτικοί υπάλληλοι.Επειδή στον Δήμο Οινουσσών υπηρετούν μόνον 3 μόνιμοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών οι οποίες θα έχουνετήσια ισχύπρότεινε τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1)Καλλιόπη Χιώτη, 2)Γεώργιο Μακκά Γεώργιο και  3) Λαγό Θεόδωρο.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη τα άρθρα 23 και 46 της 11389/93 Υπ. απόφασης τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του Ν. 3852/10

 

                                                      αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη σύσταση των επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δ. Οινουσσών για το έτος 2014.

Στις επιτροπές αυτές όπου προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν τρείς δημοτικοί υπάλληλοι ως ακολούθως:

1)Καλλιόπη Χιώτη

2)Γεώργιος Μακκάς

3)Λαγός Θεόδωρος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

                                         

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α