Απόφαση 52η

20/07/2012

Απόφαση 52η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 52η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Αποστολή αιτημάτων του Δήμου Οινουσσών για κάλυψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου".

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   19η του μήνα   Ιουλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1427/18-7-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      

7.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου            

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

9.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

10.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά, ο πρόεδρος  ανέφερε τα εξής:

Στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε ο ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 προβλέφθηκε ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού που προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από οποιοδήποτε όργανο (έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως, υδρονομείς άρδευσης, καθώς και προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών) είτε υπήχθησαν σε διακριτή διαδικασία έγκρισης (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας).

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 για τον προγραμματισμό και την έγκριση των προσλήψεων γίνονται δεκτά τα εξής:

1. Δεν απαιτείται έγκριση κανενός οργάνου για τις εξής περιπτώσεις προσωπικό ορισμένου χρόνου:

– έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία,

– εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως,

– υδρονομείς άρδευσης,

– προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών)

–  δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.), καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

 

2. Απαιτείται έγκριση των θέσεων μέσω της έκδοσης ΚΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 για τις κάτωθι περιπτώσεις:

-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,

– προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. (Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθμ. 37/28-5-2012)

 

3.Απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για τις κάτωθι περιπτώσεις:

– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή (προκειμένου για παιδικούς σταθμούς) έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Εδώ εντάσσονται και οι συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

– Συμβάσεις μίσθωσης έργου, και

– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμα που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).

 

Συνεπώς στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για όλες τις κατηγορίες  των περιπτώσεων 2 και 3 εκτός των ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί

 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

 

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)

•Οι ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών)

•Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ του β' βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010 όπως ισχύει)

•Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ

•Η ΕΝΠΕ

Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012).

Μία σημαντική μεταβολή που έχει επέλθει ως προς την αντιμετώπιση των αιτημάτων για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών είναι η λήξη της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του ν.3812/2009, με τις οποίες δινόταν, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου ειδικοτήτων αντίστοιχων με προβλεπόμενες στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ή τους Κανονισμούς Προσωπικού κ.λπ. των φορέων.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.4 και 5 του ν.4024/2011 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται πλέον η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου: α) για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής υποστήριξης του φορέα, και β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονται οργανικές θέσεις (κενές ή καλυμμένες) ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα.

Με το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 διαφαίνεται ότι καλό είναι να γίνουν δύο ξεχωριστές αποφάσεις. Η μία για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και η άλλη για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, τα αιτήματα των φορέων πρέπει να περιέλθουν το ΥΠΕΣ το αργότερο έως 20-7-2012, συνοδευόμενα από:

α) απόφαση δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου,

β) βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος,

γ) το Παράρτημα Γ της ανωτέρω εγκυκλίου, συμπληρωμένο

δ) αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμού Προσωπικού του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί, εάν προβλέπονται θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις αιτούμενες. Εάν δεν έχει δημοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί επ' αφορμή των διατάξεων του ν.4024/2011. Εφόσον προβλέπονται τέτοιες θέσεις, τα αιτήματα δεν θα προωθούνται,

ε) προκειμένου για επιχειρήσεις ΟΤΑ, αναλυτικό πίνακα με τις εγκρίσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που έλαβαν από την υπηρεσία σας κατά το προηγούμενο έτος, ώστε να διασφαλισθεί ότι θα τηρηθεί η δέσμευση του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει, για τον περιορισμό του αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % κατ' έτος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Αφού διαπιστώσουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, έπειτα από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνουν στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και με σαφήνεια, η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης.

Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και η εισηγητική έκθεση, διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, έως τις 20-7-2012 στο ΑΣΕΠ, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔήμουΟινουσσών (ΦΕΚ 2101-21/9/2011).
  • τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
  • τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012
  • Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)
  • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012
  • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου ενός έτους συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, ως εξής :

  • Ένα (1) ΠΕ1 οικονομολόγο προκειμένου να διεκπεραιώσει τις εξής εργασίες:

Υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Οινουσσών, υποβολή προτάσεων και προετοιμασία φακέλων , έργων και μελετών κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020.

  • Ένα (1) ΠΕ3 πολιτικό μηχανικό προκειμένου να διεκπεραιώσει τις εξής εργασίες: ωρίμανση φακέλων μελετών και έργων για την ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και την παρακολούθηση της ποιοτικής υλοποίησής τους.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου  κρίνονται απαραίτητες να συναφθούν για τους εξής λόγους: Ο Δήμος Οινουσσών δεν διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και οι  υπηρεσίες του είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες . Ως εκ τουτου η υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Οινουσσών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 απαιτει εξειδικευμένο προσωπικό του οποίου τα αντικείμενο δεν ανάγεται στα καθήκοντα των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου. Επίσης για την τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης φακέλων των μελετών και των έργων για το ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και την παρακολούθηση της ποιοτικής τους υλοποίησης.

Εγκρίνει επίσης τα σχετικά αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2012, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Β.  Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2012 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.

Κ.Α. 10-6117

Κ.Α. 30-6117

Γ.Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

Οινούσσες 20-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής    

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α