Απόφαση 54η

16/09/2014

Απόφαση 54η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 54

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜA: ΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Μυτιλήνη.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                  

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος είπε ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την μετακίνηση του Δημάρχου στη Μυτιλήνη για να παρευρεθεί στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ και ζήτησε από το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. Το σώμα συμφώνησε να συζητηθεί το θέμα. Στη συνέχεια εισηγούμενος το  θέμα ο  κ. Δήμαρχος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το από 11-9-2014 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου θα προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και οι εκπρόσωποι στην ΚΕΔΕ. Η Συνέλευση προγραμματίζεται να γίνει εντός του Σεπτεμβρίου. Εγώ προσωπικά πρόκειται να μεταβώ στη Μυτιλήνη, προκειμένου να συμμετάσχω στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ και θα μετακινηθώ με πλοίο.

Στη συνέχεια ζήτησε ο κ. Πρόεδρος την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852 του 2010 :

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ , προκειμένου να εκλεγεί το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και οι εκπρόσωποι στην ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου .Το μέσο της μετακίνησής του  θα είναι πλοίο.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  54 /2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

                                    

Ακριβές αντίγραφο

                                                

Ο  Δήμαρχος

 

 

 Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α