Απόφαση 55η

20/07/2012

Απόφαση 55η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 55η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:  "Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και επικαιροποίηση της αριθ. 44/2012 αποφάσεως του Δ.Σ.".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   19η του μήνα   Ιουλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1427/18-7-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10:

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 3. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      

7.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου            

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

9.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

10.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ότι αναφορικά με τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων 44/2012 απόφασης θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε την ανωτέρω απόφαση ως προς την εκδήλωση της 11ης ή 12ης Αυγούστου που αφορά την μουσική συναυλία για την επέτειο των 100 χρόνων της απελευθέρωσης των Οινουσσών και των λοιπών νήσων του Αιγαίου 2012 πρ/σμού δαπάνης 36.649,99 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε το ποσό των 36.649,99 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τον Κ.Α.  10-6471.011 το οποίο και να ψηφίσουμε αναθέτοντας την μουσική συναυλία ως εξής: 

α) το ποσό των 20.000 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ, στην ΦΟΡΜΙΓΞ ΑΜΚ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Ισμήνης 36,10444 Αθήνα ΑΦΜ 090064618, για την διοργάνωση – εκτέλεση παραγωγής της συναυλίας (παροχή και αμοιβές ορχήστρας, αφηγητή, ερμηνευτών κλπ).

β) το ποσό των 5.000,00 Ευρώ πλέον το ΦΠΑ , στο SUNRISETOURSΑ. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ  & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε.  για την κάλυψη  εξόδων μετακίνησης  μεταφοράς  – διατροφής των μουσικών της συναυλίας.

γ) το ποσό 1.500 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ στην Κομιουνικέισον Εφεκτ Ολοκληρωμένη Επικοινωνία, Ανώνυμη Εταιρεία έδρα :Λεμεσού 52, Παπάγου ΑΦΜ 0944350032 ΔΟΥ  ΦΑΕΕ Αθηνών,  για την προβολή – επικοινωνία.

δ) το ποσό των 2.500 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ στην εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.. ΑΦΜ 094320775  ΔΟΥ  ΦΑΒΕ  Αθηνών,  Ζαλόγγου 11 Αθήνα ,για το έντυπο υλικό ( πρόγραμμα – αφίσες-μπάνερ-προσκλήσεις  (σχεδιασμός- ατελιέ, επιμέλεια κειμένων, τυπογραφικά κλπ).

ε) το ποσό των 3.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ στον Ζαννίκο Δημ. – Κουμπιά Δημ. ΟΕ  ενοικ. ηχητικών  ΑΦΜ 800312790 – ΔΟΥ  ΧΙΟΥ 7411 ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΡΥΘΙΑΝΗ – ΧΙΟΣ για τον ηχητικό – φωτιστικό εξοπλισμό.

ζ) το ποσό των 1.250 Ευρώ πλέον ΦΠΑ στην SerendipitousB.V.B.A. KanunnikDeDeckerstraat22-24 2800 MechelenBelgium. ΒΕ 0875.735.497, Τελ. + 32(0)15/63.79.30 .Ε- mailQinfo@serendipitous.eu. για την ηχητική επιμέλεια (ηχολήπτης)

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε  από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

 

Πέντε (5) Δημοτικοί σύμβουλοι ήτοι ο Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος και οι κ. Βογιατζής Στέφανος , Χαλκιά Ευγενία, Χαλκιά Λουκία και Λυγνός Ιωάννης ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης.

 

Πέντε (5) Δημοτικοί σύμβουλοι ήτοι οι  κ.κ. Βαρβάρα Κατσιάνου , Καλαϊτζής Παναγιώτης, Ηλιάδη Βαρβάρα, Λεοντή Ελένη και Σπετσιώτης Στέφανος καταψηφίζουν την απόφαση  για τους εξής λόγους: η κ. Κατσιάνου Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας,  επειδή για την συγκεκριμένη συναυλία βρέθηκαν πόροι από άλλο Κ.Α. ενώ δεν μπορούν να  βρεθούν πόροι για την εκδήλωση  των θαλασσινών μεζέδων και γιατί θεωρεί προκλητικό το ποσό.

Οι κ.κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας,  Λεοντή Ελένη, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας και Σπετσιώτης  Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας καταψηφίζουν την απόφαση διότι δεν συμφωνούν να διοργανωθεί η συγκεκριμένη συναυλία.

Η κ. Ηλιάδη Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας  καταψηφίζει την απόφαση διότι βρίσκει τον πρ/σμό της εκδήλωσης υπέρογκο.

Οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι επικαιροποιούν την υπ. αριθ. 44/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν συμφωνούν  ως προς την ανάθεση της διοργάνωσης της συναυλίας  για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης των Οινουσσών και των λοιπών νήσσων του Αιγαίου 2012 για τους προαναφερόμενους λόγους.

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  •  Τον  Ν. 3463/06 και Ν. 3852 του 2010
  • Την εισήγηση του Προέδρου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει και επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 44/2012 απόφαση του Δ.Σ. και ως προς την εκδήλωσης της 11ης ή 12ης Αυγούστου που αφορά την μουσική συναυλία για την επέτειο των 100 χρόνων της απελευθέρωσης των Οινουσσών και των λοιπών νήσων του Αιγαίου 2012 ψηφίζοντας και αναθέτοντας ως εξής:

Αποδεσμεύει το ποσό των 36.649,99 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τον Κ.Α.  10-6471.011 και αναλυτικά:

α) το ποσό των 20.000 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ, στην ΦΟΡΜΙΓΞ ΑΜΚ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Ισμήνης 36,10444 Αθήνα ΑΦΜ 090064618, για την διοργάνωση – εκτέλεση παραγωγής της συναυλίας (παροχή και αμοιβές ορχήστρας, αφηγητή, ερμηνευτών κλπ).

β) το ποσό των 5.000,00 Ευρώ πλέον το ΦΠΑ , στο SUNRISETOURSΑ. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ  & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε.  για την κάλυψη  εξόδων μετακίνησης  μεταφοράς  – διατροφής των μουσικών της συναυλίας.

γ) το ποσό 1.500 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ στην Κομιουνικέισον Εφεκτ Ολοκληρωμένη Επικοινωνία, Ανώνυμη Εταιρεία έδρα :Λεμεσού 52, Παπάγου ΑΦΜ 0944350032 ΔΟΥ  ΦΑΕΕ Αθηνών,  για την προβολή – επικοινωνία.

δ) το ποσό των 2.500 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ στην εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.. ΑΦΜ 094320775  ΔΟΥ  ΦΑΒΕ  Αθηνών,  Ζαλόγγου 11 Αθήνα ,για το έντυπο υλικό ( πρόγραμμα – αφίσες-μπάνερ-προσκλήσεις  (σχεδιασμός- ατελιέ, επιμέλεια κειμένων, τυπογραφικά κλπ).

ε) το ποσό των 3.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ στον Ζαννίκο Δημ. – Κουμπιά Δημ. ΟΕ  ενοικ. ηχητικών  ΑΦΜ 800312790 – ΔΟΥ  ΧΙΟΥ 7411 ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΡΥΘΙΑΝΗ – ΧΙΟΣ για τον ηχητικό – φωτιστικό εξοπλισμό.

ζ) το ποσό των 1.250 Ευρώ πλέον ΦΠΑ στην SerendipitousB.V.B.A. KanunnikDeDeckerstraat22-24 2800 MechelenBelgium. ΒΕ 0875.735.497, Τελ. +32(0)15/63.79.30 .Ε- mailQinfo@serendipitous.eu. για την ηχητική επιμέλεια (ηχολήπτης)

και εγκρίνει την από 19-7-2012 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  55/2012

Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                Υπογραφές

Οινούσσες  20-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α