Απόφαση 76η

25/10/2013

Απόφαση 76η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: «Aνασυγκρότηση Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στις Οινούσσες , σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2013 , ημέρα Παρασκεή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1684/18-10-2013  πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7 :

  

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα  ότι επειδή άλλαξαν οι διευθυντές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής επιτροπής, θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την ενιαία δημοτικής σχολική επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  ορίζοντας τους νέους διευθυντές – πρ/μενους.

΄Υστερα από σχετική ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο  ορίστηκε διευθύντρια   η   κ. Λιάνου Πολυξένη και   στο Νηπιαγωγείο η  κ. Τσαγγάρη Χρυσούλα.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3852/10

                                                   Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Ανασυγκροτεί την Ενιαία Δημοτική σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών) ως εξής:

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος,  Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Χαλκιά Λουκία ,  Δημοτική Σύμβουλος , ως αντιπρόεδρος      

     3. Λεοντή Ελένη ,Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), μέλος

     4.  Κατσιάνου Βαρβάρα Δημοτική  Σύμβουλος        ..

     5.  Λιγνός Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     6.  Καλαiτζής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος    ΄΄      

     7. Λιάνου Πολυξένη, Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου.

     8. Τσαγγάρη Χρυσούλα, Δ/ντρια  του Νηπιαγωγείου

     9. Ηλιοπούλου Μαριάννα, Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με αναπληρωτή της κ. Γιακαλή Ελένη.

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο

 κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  76/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                    

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α