Απόφαση 77η

10/11/2014

Απόφαση 77η

                 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 77

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 10η του μηνός Νοεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1380/6-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

7.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

8.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

9.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

10.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

12.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου  με το αριθ. πρωτ. 45191/30-10-2014 έγγραφό της,  μας διαβίβασε την τελική επιμέτρηση και τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου« επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου ».

Λόγω του ότι ο Δήμος Οινουσσών δεν έχει τεχνική υπηρεσία και μας παρέχει τεχνική υποστήριξη ο Δήμος Χίου, ζητήσαμε να μας στείλουν τις επιτροπές των έργων που κληρώθηκαν βάσει του Ν. 4257/14-4-2014.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου με το αριθμ. πρωτ. 39440/2-10-2014 έγγραφό της μας διαβίβασε τις επιτροπές παραλαβής των έργων. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω θα πρέπει να ορίσουμε την επιτροπή που αφορά τα κτιριακά έργα , προϋπολογισμού μικρότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ.

 Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 49/2014 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών, ορίστηκε ύστερα από κλήρωση μέλος της επιτροπής για την παραλαβή έργων άνω των 5.869,41Ευρώ η δημ. σύμβουλος  κ. Βαρβάρα Κατσιάνου με αναπληρώτρια την δημ. σύμβουλο κ. Ηλιάδη Βαρβάρα.

Θα πρέπει λοιπόν να συγκροτήσουμε την ανωτέρω επιτροπή.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10 και τον Ν. 4257/14-4-2014.

 

                                           αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Ορίζει την επιτροπή παραλαβής έργων ΟΤΑ σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 39440/2-10-2014 έγγραφο του Δήμου Χίου , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής τουέργου « επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου  » αποτελούμενη από τα εξής μέλη που ορίστηκαν στην  επιτροπή για έργα κτιριακά και  με την υπ. αριθ. 49/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

1.Μιχελάκη Ευθυμία , με αναπληρωματικό τον  Ορφανό Ιωάννη.

2.Παρθενίδη Κων/νο, με αναπληρώτρια την Φυριπή Δέσποινα.

3.Κατσιάνου Βαρβάρα, δημ. σύμβουλο του Δ.Οινουσσών με αναπληρώτρια  την Ηλιάδη Βαρβάρα δημ. σύμβουλο του Δ. Οινουσσών.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

   Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

                                    

                                         Ακριβές αντίγραφο                                         

Ο Δήμαρχος

                          

                                  

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α