Απόφαση 78η

25/10/2013

Απόφαση 78η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 78/2013

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

Θέμα:  : Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του γραφείου  του Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Οινουσσών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25η  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 ,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1684/ 18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι με την υπ. αριθ. 13/2012 απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισε το Δ.Σ. τη σύσταση γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Οινουσσών. Ο θεσμός του Ανταποκριτή  λειτουργεί σύμφωνα με το  Ν. 1416/1984 και την Κ.Υ.Α. 191121/1997 με την οποία θεσπίζεται η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για την ανάθεση υπηρεσιών Ανταποκριτή σε Ο.Τ.Α.

Θα πρέπει λοιπόν σύμφωνα με το αριθ. 83535/8-10-2013 έγγραφο του ΟΑΕΔ να Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                                                       

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την Παράταση  της Προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ,  για την ανάθεση υπηρεσιών Ανταποκριτή του Δήμου Οινουσσών που λήγει στις 31-12-2013 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων δημοτών .

 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  78/2013

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

                                           

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α