Απόφαση 80η

25/10/2013

Απόφαση 80η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 80η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών».

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25η  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1684/ 18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν        

 Επί παρουσίας του Aντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το εκτός θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο συμφώνησε το Σώμα να συζητηθεί και είπε τα εξής :

σύμφωνα με το υπ. αριθ. 56859/16/10/2013 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας , μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών» μέχρι 14-6-2014 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 14-10-2012 αίτηση του αναδόχου.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών» μέχρι 14-6-2014  για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  80/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                      Τα  μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α