Απόφαση 84η

15/11/2013

Απόφαση 84η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 84

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Εγκριση 1ουΑΠΕ του έργου κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου- Λυκείου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες , σήμερα την   15η του μήνα  Νοεμβρίου 2013 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00μ.μ.το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1743/ 8-11-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Ηλιάδη Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Σπετσιώτης Στέφανος

6. Λεοντή Ελένη

 

7.  Θάνος Νικόλαος

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                     

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, oκ. Δανιήλ Γεώργιος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ,  το οποίο συμφώνησε το Σώμα να συζητηθεί, είπε ότι κοινοποιήθηκε στον Δήμο με το υπ. αριθ. 62083/14-11-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου,  ο 1οςΑΠΕ του έργου: «κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου- Λυκείου Οινουσσών». μαζί με την αιτιολογική έκθεση και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

                                                  αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1οΑΠΕ του έργου : «κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο  Οινουσσών», μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α