Απόφαση 39η

21/08/2015

Απόφαση 39η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 39/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε. για αναμόρφωση πο/σμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΄΄προμήθεια και τοποθέτηση παραθύρων στο Π.Κ. Οινουσσών΄΄ .

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2α του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 421/26-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη               »

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

6.Χαλκιά Λουκία                   »

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία ανέφερε στην οικονομική επιτροπή ότι θα πρέπει να προμηθευτούμε  εξωτερικά παράθυρα για  το Πνευματικό Κέντρο, λόγω του ότι τα νερά της βροχής περνάνε μέσα , με αποτέλεσμα  να έχουν υποστεί  διαβρώσεις οι εσωτερικοί τοίχοι του κτιρίου καθώς και το ξύλινο πάτωμα της αίθουσας των εκδηλώσεων. Επειδή στον πρ/σμό του Δήμου δεν είχε προβλεφθεί αρχικά η σχετική πίστωση, προτείνουμε ν΄ αποδεσμεύσουμε  το ποσό των 10.000 Ευρώ από τον Κ.Α. 70/7326.001 για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας.

Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οινουσσών την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 ως ακολούθως:

 

Α. Αναμορφώσει ως εξής τον ισχύοντα δημοτικό προϋπολογισμό:

1) Μείωση του ΚΑ εξόδων 70/7326.001 με τίτλο " Κατασκευή κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου " και πηγή χρηματοδότησης "ΣΑΤΑ", κατά 10.000 ευρώ .

2)Μεταφορά της πίστωσης ποσού 10.000 Ευρώ μέσω του αποθεματικού με δημιουργία νέου  ΚΑ 70/7135.002 με τίτλο "προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών", με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α