Απόφαση 59η

21/08/2015

Απόφαση 59η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ            

 

    

 

 

     Αριθ. Αποφ 59/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  10ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία καφενείο –εστιατόριο πατερόνησο ».

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  7η του μηνός Αυγούστου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΄΄Μαρίας Παντ. Λαιμού΄΄ στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 800 / 3-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

      Χαλκιά Λουκία

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα              »

 

5.Ντούσλαζη Νίκη                »

 

6.Δανιήλ Γεώργιος               »

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Νόμου 3463/2006 η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

 Με την αριθ.  56/2015 απόφασή μας καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία καφενείο – εστιατόριο πατερόνησο και χρήση καφενείο- εστιατόριο.

Περίληψη της διακήρυξης δημοπράτησης του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ.

Η Δημοπρασία έγινε στις 30 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. ενώπιον  της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου, κατά την οποία προσήλθαν 3 ενδιαφερόμενοι.

Θέτω υπόψη σας το ανωτέρω πρακτικό και παρακαλώ να το εγκρίνεται:

Το πρακτικό της δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης ο κ. Μύγιας Περικλής του Δημητρίου που προσέφερε ενοίκιο ποσού 550,00 Ευρώ, μηνιαίως.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από  30-7-2015  πρακτικό διαγωνισμού, την διακήρυξη, το Π.Δ.270/81 ,τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/2006 τις διατάξεις του άρθρου του 72 και 75 του Ν. 3852/2010  , μετά  από διαλογική συζήτηση

 

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

1.Εγκρίνει και επικυρώνει  το από  30 Ιουλίου 2015 πρακτικό διαγωνισμού της δημοπρασίας , του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία « καφενείο – εστιατόριο Πατερόνησο »,  για χρήση καφενείο –  εστιατόριο , σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης   ο κ. Μύγιας Περικλής του Δημητρίου που προσέφερε ενοίκιο ποσού 550,00 Ευρώ, μηνιαίως.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                Υπογραφές                          

                                                  

                                       Ακριβές αντίγραφο

                                          Ο  Δήμαρχος

 

                                       Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α