Απόφαση 61η

21/08/2015

Απόφαση 61η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 61/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  10ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Ηλιάδη Ευαγγελία του Ιωάννη  με την επωνυμία Καφετέρια-αναψυκτήριο (κατάστημα παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος) στη θέση Ακρόπολη Οινουσσών »

Στις Οινούσσες  σήμερα την  7η του μηνός Αυγούστου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΄΄Μαρίας Παντ. Λαιμού΄΄ στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 800 / 3-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

      Χαλκιά Λουκία

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

5.Ντούσλαζη Νίκη                 »

 

6.Δανιήλ Γεώργιος                »

 

 

 

Ο κ. Πρόεδροςέθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 672/ 14-7-2015 αίτηση της Ευαγγελίας Ηλιάδη του Ιωάννη για ίδρυση καταστήματος Υ/Εντος  με την επωνυμία  και χρήση καφετέρια – αναψυκτήριο ( κατάστημα  παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ).

Επίσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη. 

 Γι ΄ αυτό θα πρέπει  αφού ελέγξουμε τα δικαιολογητικά  να χορηγήσουμε την προέγκριση ίδρυσης του καταστήματος.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις  του Ν. 3852/10 και το άρθρο 1 του ΦΕΚ 3106/9-12-2013

Αποφασίζουν  ομόφωνα

 

1.Χορηγούν την  προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ/Εντοςμε την επωνυμία και χρήση καφετέρια – αναψυκτήριο ( κατάστημα  παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ) που βρίσκεται στις Οινούσσες και ειδικότερα στη θέση Ακρόπολη στην Ηλιάδη Ευαγγελία του Ιωάννη.

2.Εξουσιοδοτούντον Πρόεδρο της Ο.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

 

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

 

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

                                               Ακριβές αντίγραφο

                                                        

                                                  OΔήμαρχος

 

                                              Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α