Απόφαση 14η

20/03/2014

Απόφαση 14η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 14η

 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 20η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 312/ 14-3-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                    

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                        

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με την υπ. αριθ. 178/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προμήθειας με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με απ΄        ευθείας ανάθεση. Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά για τις κάτωθι προμήθειες που είναι αναγκαίες να γίνουν από τον Δήμο Οινουσσών.

 

 

Κωδικός (ΚΑ)

Τίτλος

Ποσόν

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

5.000,00

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

3.000,00

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

3.000,00

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.500,00

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

5.000,00

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

7.500,00

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.006

Προμήθεια αργιλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλαττωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6662.004

Προμήθεια σωλήνων για μονάδα αφαλάτωσης

9.000,00

25-6662.005

Προμήθεια λοιπών υλικών για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6662.006

Προμήθεια αντλιών για μονάδα αφαλάτωσης

10.000,00

 

 

 

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 3852 του 2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , την υπ. αριθ. 178/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την διενέργεια των παρακάτω προμηθειών με απ΄ ευθείας ανάθεση.

 

 

Κωδικός (ΚΑ)

Τίτλος

Ποσόν

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

5.000,00

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

3.000,00

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

3.000,00

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.500,00

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

5.000,00

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

7.500,00

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.006

Προμήθεια αργιλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλαττωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6662.004

Προμήθεια σωλήνων για μονάδα αφαλάτωσης

9.000,00

25-6662.005

Προμήθεια λοιπών υλικών για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6662.006

Προμήθεια αντλιών για μονάδα αφαλάτωσης

10.000,00

 

 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α