Απόφαση 16η

28/02/2013

Απόφαση 16η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:16/2013

 

Θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Εταιρείας Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 27η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 302/ 22-2-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Λυγνός   Ιωάννης του Γεωργίου                   3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                    

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Xαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                     

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                         

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                             

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

   Hσυσταθείσα  από το Δημοτικό Συμβούλιο  Οινουσσώνκοινωφελής εταιρεία Δήμου Οινουσσών διοικείται  από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από  επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το  δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:

 • τέσσερις (4) είναι αιρετοί  εκπρόσωποιτου Δήμου. Στην περίπτωση των αιρετών  μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

 

 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχήςτου Δήμου.

 

.  δύο δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Στο αριθ 207/1-3-2010 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της μετατροπής της υφιστάμενης Δημοτικής επιχείρησης  με την επωνυμία  Δημοτική Κοινωφελής Εταιρεία Δήμου Οινουσσών στην οποία προβλέπεται  7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

 • α.  4 μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Οινουσσών. Στην περίπτωση των αιρετών  μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

 

 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχήςτου Δήμου.

 

 

.  δύο δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα, προστίθεται εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.

Mε την αριθ. 8/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε ορίσει τα μέλη του Δ.Σ. της  Δημοτικής Κοινωφελούς Εταιρείας Δήμου Οινουσσών. Θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου τα μέλη του Δ.Σ.και προτείνω να παραμείνουν τα ίδια μέλη που είχαν οριστεί με την αριθ.8/2011 του Δημ. Συμβουλίου.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και

 • την παρ 1 , Άρθρο 255  του Ν. 3463/06
 • το αριθ 207/1-3-2010 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της Δημοτικής Κοινωφελούς  Εταιρείας Δήμου Οινουσσών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Α.Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς  Εταιρείας Δήμου Οινουσσών.

 

 1. Χαλκιά Ευγενία αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή της τον  Βογιατζή Στέφανο .
 2. Χαλκιά Λουκία αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή της τον Λυγνό Ιωάννη.
 3.  Κατσιάνου Βαρβάρα αιρετό εκπρόσωπο του  Δήμου (πλειοψηφίας), με  αναπληρωτή της την Βογιατζή Ελένη.
 4. Ηλιάδη  Βαρβάρα αιρετό εκπρόσωπο του  Δήμου (μειοψηφίας), με  αναπληρωτή της τον Σπετσιώτη Στέφανο.
 5. Δανιήλ Γεώργιο, εκπρόσωπο του   (Κοινωνικός φορέας της περιοχής ΣΦΟ ) με αναπληρωτή του τον Σκούφη Λάμπρο.
 6. Λεοντή Κων/νο δημότη, με αναπληρωτή του την Ηλιάδη Κωνσταντίνα.

     7.  Γούνη Μαρία δημότης με αναπληρωτή της τον Κομνηνάρη Περικλή του             Δημητρίου, δημότη.

 

Β.Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης ορίζονται:

 1. Πρόεδρος η Χαλκιά Ευγενία  του Γεωργίου
 2. Αντιπρόεδρος η Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                             Υπογραφή                                                                             Υπογραφές

          Οινούσσες 28-2-2013

       ΜΕΔ

         Ο  Αντιδήμαρχος

 

        Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α