Απόφαση 18η

28/02/2013

Απόφαση 18η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:18/2013

 

Θέμα. Έγκριση σχεδίου Π.Σ. Δ. Χίου, Δ. Οινουσσών για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών.                                                                                                                               

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 27η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 302/ 22-2-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Λυγνός   Ιωάννης του Γεωργίου                   3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                    

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Xαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                     

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                         

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                              

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως               κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, έθεσε υπόψη του Σώματος ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας στον Δήμο Οινουσσών  και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα  να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Χίου και Οινουσσών με αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης " ("το Έργο") από τον Κύριο του Έργου, (Δήμο Οινουσσών), στον Φορέα Υλοποίησης, (Δήμο Χίου).Αντικείμενο της Προγρ. Σύμβασης είναι να ορισθεί η Τ.Υ. Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2013 & 2014. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006, τα άρθρα 100, 278 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3852/2010

                                                             Αποφάσισε ομόφωνα

 

1.Εγκρίνει το σχέδιο της Προγρ. Σύμβασης της οποίας αντικείμενο είναι να ορισθεί η Τ.Υ. Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2013 & 2014

Το σχέδιο της Π.Σ. έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

''ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ''

 

Στη Χίο, σήμερα την     /  02 /2013, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1.  του Δήμου Οινουσσών που εδρεύει στις Οινούσσες, Ν. Χίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως "Κύριος του Έργου"

 

2.  του Δήμου Χίου, που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 2, Χίος  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας "Φορέας Υλοποίησης"

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1.Το άρθρο 225 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει σήμερα,  

2. Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/21-2-1994), όπως ισχύει σήμερα,

3. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα, 

4.Το με αριθ. πρωτ. 833/9.2.2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο της σύμβασης

 

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ορισθεί η Τ.Υ. Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2013 & 2014.

Προϊσταμένη αρχή θα είναι ο Δήμος Οινουσσών.

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2013 & 2014, έχοντας τη βοήθεια και τη στήριξη του  τεχνικού δυναμικού του  Δήμου Χίου.

 

Άρθρο 3

Περιεχόμενο της σύμβασης

 

3 .1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:

α. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

β. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης

γ. Επίλυση διαφωνιών και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης

 

Άρθρο 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

 

Στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

 

Ο Δήμος Χίου θα ορίσει την τεχνική του υπηρεσία ως διευθύνουσα υπηρεσία των έργων του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να εκτελεστούν ομαλά τα έργα των τεχνικών προγραμμάτων των ετών 2013 & 2014. Θα διαθέτει το τεχνικό προσωπικό και τεχνογνωσία για τη σύνταξη ή επίβλεψη μελετών και για την εκτέλεση των έργων και γενικότερα όπου απαιτηθεί τεχνική βοήθεια.

 

Ο Δήμος Οινουσσών θα διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση των μελετών / έργων. Θα ορίσει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Θα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, που γνωρίζει τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων και γενικότερα θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και χρηματοδότησης των μελετών και έργων.

.

Άρθρο 6

Χρονοδιάγραμμα  παροχής υπηρεσιών

 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ολοκληρωθεί μέσα στα οικονομικά έτη 2013 και 2014. Η παράταση αυτής της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, θα είναι εφικτή μετά από σχετική έγκριση και των δύο συμβαλλόμενων φορέων.

 

Άρθρο 7

Επίλυση διαφωνιών – Παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης

 

7.1. Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί Κοινή Επιτροπή που θα παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης και θα λύνει τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων

 

7.2. Η Κοινή επιτροπή αποτελείται από α) τον Δήμαρχο Χίου ή τον οριζόμενο από τούτον αντιδήμαρχο και β) τον Δήμαρχο  ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του, γ) Υπάλληλο του Δήμου Οινουσσών με οριζόμενο αναπληρωτή

 

7.3. Η Κοινή Επιτροπή προεδρεύεται από τον Δήμαρχο Χίου ή τον οριζόμενο αντιδήμαρχο και για τη λειτουργία της θα εφαρμόζονται ανάλογα οι κανόνες που ισχύουν για το Δημοτικό Συμβούλιο (σύγκλιση-απαρτία, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.). Γραμματέας της Κοινής Επιτροπής θα ορίζεται υπάλληλος  του Δήμου Χίου.

 

 

                                        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

                    Ο Δήμαρχος Χίου             Ο Δήμαρχος Οινουσσών

     

                     Λαμπρινούδης Πολ.           Ευάγγελος Αγγελάκος

 

2.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Οινουσσών για την υπογραφή της σύμβασης.

3.Ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Οινουσσών ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των διατάξεων της Προγρ. Σύμβασης.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                              Υπογραφή                                                                             Υπογραφές

                                                                                                                                                   Οινούσσες 28-2-2013

                                                                                                                                                                   ΜΕΔ

                                                                                                                                                        Ο  Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                                                                     Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α