Απόφαση 18η

20/03/2014

Απόφαση 18η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 18/2014

 

Θέμα.: «Παραγόμενη ποσότητα νερού από το Κ.Ε.Λ.»

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 20 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 312/14-3-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

                                                 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Aντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής  και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  το οποίο συμφώνησε το δημοτικό συμβούλιο να  συζητηθεί λόγω επείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την από 20-3-2014 επιστολή της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει με απόφασή του να αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο η παραγόμενη ποσότητα νερού από το Κ.Ε.Λ. να διατίθεται για πυρόσβεση και για  άρδευση και ζήτησε από το Δ..Σ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο , μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.      Εγκρίνει η παραγόμενη ποσότητα νερού από το Κ.Ε.Λ. να διατίθεται για πυρόσβεση και για άρδευση στις περιοχές Πούντα, ΄Αγιο Γιάννη και Προφήτη Ηλία.

 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α