Απόφαση 19η

28/03/2011

Απόφαση 19η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 19η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου  2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 429/22-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 9 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

 

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη την αριθ. 4/2011 απόφαση εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

 

Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι: σύμφωνα  με τις διατάξεις  του άρθρου  25 του Ν. 1828/89 παρ.12 θα  πρέπει  ν΄ αποφασίσουμε για τον καθορισμό  των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Όπως γνωρίζετε  είπε ο Δήμος μας πραγματοποιεί δαπάνες τόσο για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων όσο και για τον ηλεκτροφωτισμό αυτών.

Συγκεκριμένα  οι δαπάνες αναλύονται ως κατωτέρω:

Α. Για την καθαριότητα:  115.900,00

Β. Για τον ηλεκτροφωτισμό :  26.600,00

Από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στον Δήμο προκύπτει ότι το σύνολο της επιφανείας των στεγασμένων και μη χώρων ανέρχεται σε 40.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαι στο Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

         

          Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 παρ. 12, το άρθρο 202 του Ν.3463/06 την περίπτωση ζ της παρ.1του άρθρου 72 του ν.3852/10

Την απόφαση αριθ. 4/2011 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού

 

          

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

1)Επιβάλλει για το έτος 2011 τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε βάρος όλων των υπόχρεων και καθορίζει τον συντελεστή κατά τετραγωνικό μέτρο στεγασμένου  ή μη χώρου ως εξής:

  1. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται  για κατοικίες  κλπ., σε Ευρώ. 3,50 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

2) Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καφενεία, εστιατόρια, κουρεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. σε Ευρώ 6,00 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

Οινούσσες 28-3-2011

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α