Απόφαση 39η

30/04/2013

Απόφαση 39η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 39η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμού για εξόφληση εργασίας « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών » .

 

     Στις Οινούσσες , σήμερα την   29η του μήνα  Απριλίου 2013 , ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 17.30μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.687 / 24-4-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Μονιός Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Θάνος Νικόλαος

6. Σπετσιώτης Στέφανος

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ,το οποίο ενέκρινε το σώμα να συζητηθεί  λόγω επείγοντος, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

 

Επειδή, εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους πίστωση ποσού 4.000,00 Ευρώ, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την εξόφληση εργασίας  « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών » .

 Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πίστωσης, από συγκεκριμένο Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στον οποίο αυτή είναι εγγεγραμμένη, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία της καινούριας πίστωσης.

 προτείνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

A. Τη μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

  • Από τον Κ.Α.00/ 6121.001  με τίτλο «αντιμισθία Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου»  να μεταφερθεί ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού.

Β. Επίσης, προτείνεται η ακόλουθη μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στον κάτωθι κωδικό, για την εξόφληση της εργασίας « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών »

που δεν είχε προβλεφθεί:

Μεταφορά ποσού τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ (4.000,00 €) στον  Κ.Α. 00-6142.002  με τίτλο « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών »

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2013 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.19/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 10786/ 402/6-3-2013.
  • την ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της  ανάγκης αυτής , η  οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού για την εξόφληση της εργασίας                       « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών »

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

1. Μεταφέρει την ακόλουθη πίστωση:

  • Από τον Κ.Α.00-6121.001  με τίτλο «αντιμισθία Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου»  να μεταφερθεί ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ     (4.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού.

 

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο την ακόλουθη πίστωση:

Μεταφορά ποσού τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ (4.000,00 €) στον  Κ.Α. 00-6142.002  του σκέλους των εξόδων, για την εξόφληση της εργασίας                       «συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών » την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.

 

3. Εγκρίνει την από 29-4-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  39/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 Οινούσσες 30-4-2013 

     Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ 

    Ο  Αντιδήμαρχος

 

         Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α