Απόφαση 40η

30/05/2012

Απόφαση 40η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 40η

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: "Bεβαίωση κυριότητας ακινήτου καταργούμενου ΧΑΔΑ στη θέση Ατσιγγάνου Δήμου Οινουσσών".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   28η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1011/24-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου       4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                                    

5.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου               5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

7.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αφού ενημέρωσε το Σώμα είπε ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιώσει την κυριότητα του ακινήτου καταργούμενου ΧΑΔΑ στη θέση Ατσιγγάνου Δήμου Οινουσσών και κάλεσε αυτό ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Βεβαιώνει ότι το  αγροτεμάχιο στη θέση Ατσιγγάνου της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Οινουσσών εκτός σχεδίου και εκτός παραδοσιακού οικισμού Οινουσσών επιφάνειας 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από το Δήμο επί 20 και πλέον συνεχόμενα χρόνια για την εναπόθεση των στερεών απορριμμάτων του Δήμου και ο οποίος κατά τη διάρκεια της χρήσης του ήταν γνωστός ως «χωματερή στου Ατσιγγάνου» ανήκει κατά πλήρη αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Οινουσσών, ο οποίος νέμεται και κατέχει το ακίνητο με συνεχή, ανεπίληπτη και αδιατάρακτη νομή και κατοχή πλέον των πενήντα (50) ετών και ουδέποτε έχει ενοχληθεί από κανέναν ιδιώτη ή δημόσια αρχή στην άσκηση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων του.

 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε α/α  40/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                Υπογραφές

Οινούσσες  30-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

 Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

 Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α