Απόφαση 44η

20/08/2015

Απόφαση 44η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 44η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για την συνέχιση του έργου ΄΄Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014 ΄΄.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 19η του μηνός Μαΐου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 357/ 15-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν του Δ.Σ την με αριθ. 9/27-3-2015 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη του :

 

·        την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

·        το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

·        το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

·        παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

·        τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Την απόφαση αριθ. 9 /2015 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση πίστωσης για την συνέχιση του έργου ΄΄Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014 ΄΄.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την αναμόρφωση του πρ/σμού με την μεταφορά πίστωσης μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

–      Από τον  Κ.Α 5123 του σκέλους των εσόδων  με τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών πιστώσεις της ΣΑΤΑ», αποδεσμεύουμε πίστωση ποσού 12.074,74 που πληρώθηκε τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014.

–      Β. Από τον Κ.Α 30-7333.006 με τίτλο βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014 που υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού ήτοι 59.700,00 Ευρώ του σκέλους των εξόδων,  αποδεσμεύομε πίστωση  ποσού  12.074,74 Ευρώ, επειδή εξοφλήθηκε ο 1ος λογαριασμός του ανωτέρω έργου, οπότε και εγγράφουμε νέα πίστωση  ποσού 47.625,26 Ευρώ την οποία και ψηφίζουμε για την συνέχιση της εκτέλεσης του  έργου αυτού.

 

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  44/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

                                       ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α