Απόφαση 46η

20/08/2015

Απόφαση 46η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 46η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:  ΄Εγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 13-5-2015(σχετ. η υπ. αριθ. 15 απόφαση του Δ.Σ.) καθώς και έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και αιρετού,  στη Νάξο στις 21 και 22 Μαΐου 2015, για να παρευρεθούν στο ΣΑΣ, για διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός μας, που αφορά την σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα.                 

      

Στις Οινούσσες , σήμερα 19η του μηνός Μαΐου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 357/ 15-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν του Δ.Σ την με αριθ. 15/21-3-2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά για την έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις             13-5-2015(σχετ. η υπ. αριθ. 15 απόφαση του Δ.Σ.) καθώς και για την έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών,  στη Νάξο στις 21 και 22 Μαΐου 2015, για να συμμετάσχουν στο ΣΑΣ  για την διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός μας, που αφορά την σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα.    

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη του την αριθ. 15/2015 απόφ. του Δ.Σ. και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και  άλλες διατάξεις (ΦΕΚ  35/18.02.199 Τεύχος Α΄)

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 13-5-2015(σχετ. η υπ. αριθ. 15 απόφαση του Δ.Σ.) καθώς και την έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών – Προέδρου του Δ.Σ., στη Νάξο στις 21 και 22 Μαΐου 2015, για την συμμετοχή τους στο ΣΑΣ για την διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του Δήμου Οινουσσών που αφορά την σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα του Β.Α.Αιγαίου.     

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  46/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

      ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α