Απόφαση 46η

21/07/2011

Απόφαση 46η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 46η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης  για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών.

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   21η του μήνα  Ιουλίου  2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1586/20-7-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Χαλκιά Ευγενία

2. Δανιήλ Γεώργιος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Θάνος Νικόλαος

 

9. Λυγνός Ιωάννης

 

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι αναπληρώνει τον  Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Δανιήλ , ο οποίος λόγω  κωλύματος αδυνατεί να παρευρεθεί στην παρούσα συνεδρίαση και αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι δηλαδή λόγω λήξεως της προθεσμίας υποβολής της πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για την σύμβαση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δήμου Χίου , για την συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων  στερεών αποβλήτων του Δήμου Οινουσσών αναλυτικά ενημέρωσε το σώμα αναφέροντας τα εξής :

 Στα πλαίσια της υπ.αρ.49 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 6157/31.12.2010 καθώς και της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 835/28.03.2011, ο Δήμος μας, δύναται να καταθέσει πρόταση προς ένταξη, με τίτλο: "Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών" προϋπολογισμού 470139,00 ευρώ, προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013".

Επειδή, απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή πρότασης, είναι η λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα πρότασης, παρακαλούμε για την έγκριση της υποβολής πρότασης.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1) Εγκρίνει τη σύναψη του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δήμου Χίου για την πράξη "συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων του Δήμου Οινουσσών".

2)Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου τον κ. Στέφανο Βογιατζή, Αντιδήμαρχο Οινουσσών.

3) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς ένταξη στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" με τίτλο: "Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών" προϋπολογισμού 470.139,00 ευρώ.

4) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  46/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

Οινούσσες 21-7-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α