Απόφαση 51η

20/08/2015

Απόφαση 51η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 51η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Χίου.

Στις Οινούσσες σήμερα την  29η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.632/29-6-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα τουΙωάννη                      3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                                                                                                                                                                                                     

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                

6.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου  

7.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                                     

                              

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Σκούφης,  αφού εξήγησε το επείγον του θέματος ότι δηλαδή λόγω προθεσμιών θα πρέπει να αποφασίσουμε με κατεπείγουσα διαδικασία την έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Χίου  έθεσε υπόψιν του σώματος τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφαση ΔΣ ο Δήμος Οινουσσών αποφάσισε να   συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη Νομού Χίου ως εταίρος.

Με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/ 5-6-2015 πρόσκληση η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» καλεί τις «Κοινωνικές Συμπράξεις», της υπ.αρ.Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Υπουργικής Απόφασης, όπως δημοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρόσκληση» στους δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Στα πλαίσια αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί το «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ». Στα πλαίσια αυτού θα πρέπει να οριστεί η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα πλαίσια της Κοινωνικής Σύμπραξης του Νομού Χίου.

Προτείνεται:

Ο Δήμος Χίου να οριστεί ως «Δικαιούχος» της Πράξης της Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Χίου ο οποίος φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης.
 

Να οριστεί «Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής»για την παραλαβή των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής αποτελούμενη από

 

1.      Εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Χίου με τον αναπληρωτή του

2.      Εκπρόσωπο του Συλλόγου Διαβητικών Χίου με τον αναπληρωτή του

3.      Εκπρόσωπο του Παγχιακός Σύλλογος ατόμων με αναπηρία (ΠΣΑΜΕΑ) με τον αναπληρωτή του

 

Να αποδεχτεί τους παρακάτω όρους

 

1.      Δεσμεύεται για την από κοινού ανάληψη ευθύνης στην υλοποίηση της Πράξης έναντι της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων όπως αυτές αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

2.      Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.25416/1618/05.06.2015 Πρόσκλησης.

3.      Δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και με την απαιτούμενη εγκυρότητα προς τον «Δικαιούχο», την Διαχειριστική Αρχή και την Εθνική Αρχή Συντονισμού, όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, παραστατικά κ.λπ. έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστώνεται, σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης μέχρι του μέρους ευθύνης τους, 

4.      Δεσμεύεται να τηρεί τους όρους Αποδοχής Όρων και την Πράξη Ένταξης που θα υπογράψει ο Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης,

5.      Συναποδέχεται τους κάτωθι όρους για την προσχώρηση, αντικατάσταση και/ή την αποχώρηση Εταίρου:

Ø  Η προσχώρησηνέου Εταίρου επιτρέπεται με απόφαση των 2/3 των μελών της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Ø  Η αντικατάσταση Εταίρουεπιτρέπεται:

                                               I.     Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης Εταίρου, 

                                            II.     Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης Εταίρου που συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη,

                                         III.     Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, παρατυπία ή παράβαση του έργου που έχει αναλάβει Εταίρος.    

Ø  Η αποχώρησηΕταίρου επιτρέπεται:

                                               I.     Με δήλωσηοικειοθελούς αποχώρησης συνοδευόμενη από πλήρη αιτιολογία,

                                            II.     Μετά από αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρεώσεων, παρατυπία ή παράβαση στην υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει.

       Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 7 απαιτείται Αίτημα του Δικαιούχου και σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής

Ø            Η αντικατάσταση του Δικαιούχου απαγορεύεται.

 

Ο Δήμος Οινουσσώναναλαμβάνει  τις κάτωθι  ενέργειες / δράσεις:

 

1.Τρόφιμα.

 

2.Είδη βασικής υλικής συνδρομής.

 

3.Τρόφιμα σε σχολικές μονάδες.

 

4.Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους.

 

5.Εκδρομές(εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).

 

Να οριστεί υπάλληλοςγια την καταγραφή των δικαιούχων για τους κατοίκους του Δήμου Οινουσσών, σε συνεργασία με τους Δήμους Χίου και Ψαρών, την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και την Πρωτοβουλία αλληλεγγύης Χίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπροέδρου, τις διατάξεις του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση

                                                       αποφασίζει ομόφωνα

1.            Εγκρίνει το«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ»

2.            Ορίζει για την καταγραφή των δικαιούχων για τους κατοίκους του Δήμου Οινουσσών, την υπάλληλο κ. Ηλιοπούλου Μαριάννα του Αποστόλου του Κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

3.            Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  51/2015

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                                      Ο  Δήμαρχος

 

                                                   Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α