Απόφαση 53η

20/08/2015

Απόφαση 53η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 53η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014΄΄.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  19η του μήνα Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.679/15-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                     3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                    

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                               

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                      7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κ. Λάμπρος Σκούφης,  έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010, θα πρέπει να εγκρίνουμε τον απολογισμότης οικονομικής διαχείρισης  έτους 2014 της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής  Β/Θμιας  Εκπ/σης.

Ο κ. Πρόεδρος ξεκίνησε  από τον έλεγχο του απολογισμού της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Αναφέρθηκε  στον φάκελο που προσκόμισε στον Δήμο ο Ταμίας της Σχολικής Επιτροπής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία περιείχε και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφανθούν και να εγκρίνουν τον απολογισμό των  σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης..

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010,

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει τον απολογισμό των Σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης  για το οικονομικό έτος 2014 και κρίνει ορθή την διαχείριση της σχολικής τους επιτροπής.

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

    

 

        Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

 

           Υπογραφή                                                       Υπογραφές

 

 

 

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α