Απόφαση 55η

01/08/2013

Απόφαση 55η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:55/2013

Θέμα:: «Αναμόρφωση πρ/σμού για απομαγνητοφώνηση  πρακτικών Δ.Σ.».

Στις Οινούσσες , σήμερα την   31η του μήνα  Ιουλίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1263/25-7-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν :          

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λεοντή Ελένη

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Ηλιάδη Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Σπετσιώτης Στέφανος

6. Θάνος Νικόλαος

 

7. Μονιός Μιχαήλ

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                      

                                              Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα  εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε είπε ότι θα πρέπει να  τροποποιήσουμε τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής προκειμένου να ενισχύσουμε την υπάρχουσα πίστωση  ήτοι ποσού 2.000,00 Ευρώ του Κ.Α. 10-6162.001 για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.. Θα πάρουμε  από τον Κ.Α 10-6041 με τίτλο τακτικές αποδοχές εκτάκτων διοικητικών υπαλλήλων το συνολικό ποσό των 1.000,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τον κάτωθι κωδικό αριθμό Κ.Α. 10-6162.001 για τις δαπάνες απομαγνητοφώνησης Δ.Σ..

      Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής:

Παίρνουμε  από τον Κ.Α 10-6041 με τίτλο αποδοχές εκτάκτων διοικητικών υπαλλήλων  το συνολικό ποσό των 1.000,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τον κάτωθι  κωδικό αριθμό : Κ.Α. 10.6162.001 με το ποσό των 1.000,00 Ευρώ  για την  απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.

      Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  55/2013

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

      Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

              Ακριβές αντίγραφο

                Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

                Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α