Απόφαση 56η

12/10/2014

Απόφαση 56η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:56/2014

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου  « βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Οινουσσών  ».

Στις Οινούσσες , σήμερα την   12η του μήνα  Οκτωβρίου  2014 , ημέρα Κυριακή  και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1230 / 6-10-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                           

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ  του Μιχαήλ

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

4.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

6.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

11.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

12.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη       

13. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.              

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης , αφού ενημέρωσε το Σώμα  , είπε ότι  η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου  με το αριθ. πρωτ. 38255/11-9-2014 έγγραφό της,  μας διαβίβασε την τελική επιμέτρηση και τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου « βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Οινουσσών  ».

Λόγω του ότι ο Δήμος Οινουσσών δεν έχει τεχνική υπηρεσία και μας παρέχει τεχνική υποστήριξη ο Δήμος Χίου, ζητήσαμε να μας στείλουν τις επιτροπές των έργων που κληρώθηκαν βάσει του Ν. 4257/14-4-2014.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου με το αριθμ. πρωτ. 39440/2-10-2014 έγγραφό της μας διαβίβασε τις επιτροπές παραλαβής των έργων. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω θα πρέπει να ορίσουμε μία επιτροπή από τις τέσσερεις επιτροπές  που αφορούν τα έργα οδοποιίας, προϋπολογισμού μικρότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ.

 Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 49/2014 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών, ορίστηκε ύστερα από κλήρωση μέλος της επιτροπής για την παραλαβή έργων άνω των 5.869,41Ευρώ η δημ. σύμβουλος  κ. Βαρβάρα Κατσιάνου με αναπληρώτρια την δημ. σύμβουλο κ. Ηλιάδη Βαρβάρα.

Θα πρέπει λοιπόν να συγκροτήσουμε την ανωτέρω επιτροπή.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10 και τον Ν. 4257/14-4-2014.

 

  

                                           αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Ορίζει την  4η επιτροπή παραλαβής έργων ΟΤΑ σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 39440/2-10-2014 έγγραφο του Δήμου Χίου , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής τουέργου « βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Οινουσσών  » αποτελούμενη από τα εξής μέλη που ορίστηκαν στην 4η επιτροπή και  με την υπ. αριθ. 49/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

1.Ορφανός Ιωάννης , με αναπληρωματικό τον  Βορριά Νικόλαο.

2.Κωστίμπα Αναστασία, με αναπληρώτρια την  Καλλιοντζή Παναγιώτα

3.Κατσιάνου Βαρβάρα, δημ. σύμβουλο του Δ.Οινουσσών με αναπληρώτρια  την Ηλιάδη Βαρβάρα δημ. σύμβουλο του Δ. Οινουσσών.

  Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α