Απόφαση 58η

12/10/2014

Απόφαση 58η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:58/2014

 

Θέμα: Aνασυγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις Οινούσσες , σήμερα την   12η του μήνα  Οκτωβρίου  2014 , ημέρα Κυριακή  και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1230 / 6-10-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                           

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ  του Μιχαήλ

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

4.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

6.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

11.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

12.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη     

13.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

            

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.              

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης , αφού ενημέρωσε το Σώμα  , είπε ότι θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω της νέας δημοτικής αρχής.

 Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςπου διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το αριθ. 1262/16-6-2011 ΦΕΚ,  προτείνουμε  τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Λεοντή Ελένη την κ. Κατσιάνου Βαρβάρα και την κ. Νίκη Ντούσλαζη Στην συνέχεια ζήτησε από την μειοψηφία να προτείνουν δύο μέλη. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας πρότειναν τον κ. Λυγνό Ιωάννη και την κ. Χαλκιά Λουκία

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου , ορίστηκαν νέοι διευθυντές στα σχολεία . Συγκεκριμένα ορίστηκε Προϊσταμένη στο Δημοτικό σχολείο η κ. Παπαδοπούλου Ελένη και στο Νηπιαγωγείο η κ.  Τριανταφυλλοπούλου Αικατερίνη. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων , εξελέγει Πρόεδρος η κ. Γιακαλή Ελένη με αναπληρώτρια την κ. Φρατζή Μαρκέλλα.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Ανασυγκροτεί την Ενιαία Δημοτική σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών) ως εξής:

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

     1. Στέφανος Βογιατζής,  Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Λεοντή Ελένη,  Δημοτική Σύμβουλος , ως αντιπρόεδρος      

     3. Κατσιάνου Βαρβάρα,Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), μέλος

     4.  Ντούσλαζη Νίκη, Δημοτική  Σύμβουλος              ..

     5   Λυγνός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     6.  Χαλκιά Λουκία, Δημοτικός Σύμβουλος    ΄΄      

     7. Παπαδοπούλου Ελένη, Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου.

     8. Τριανταφυλλοπούλου Αικατερίνη, Δ/ντρια  του Νηπιαγωγείου

     9. Γιακαλή Ελένη, Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με αναπληρωτή της κ. Φρατζή Μαρκέλλα.

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

      Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                   

 

                                      

Ακριβές αντίγραφο

                                         

Ο  Δήμαρχος

 

                                     

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α