Απόφαση 59η

12/10/2014

Απόφαση 59η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:59/2014

 

Θέμα: Aνασυγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκειακών Τάξεων – ΕΠΑΛ  Οινουσσών.

Στις Οινούσσες , σήμερα την   12η του μήνα  Οκτωβρίου  2014 , ημέρα Κυριακή  και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1230 / 6-10-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                            

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ  του Μιχαήλ

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

4.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

6.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

11.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

12.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη  

13. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.              

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης , αφού ενημέρωσε το Σώμα  , είπε ότι θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου –Λυκειακών Τάξεων – ΕΠΑΛ  Οινουσσών, λόγω της νέας δημοτικής αρχής.

 Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου –Λυκειακών Τάξεων – ΕΠΑΛ  Οινουσσών που διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το ΦΕΚ839 Β/30-5-2007,  προτείνουμε  τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Λιγνό Κωνσταντίνο και κ. Ηλιάδη Βαρβάρα. Στην συνέχεια ζήτησε από την μειοψηφία να προτείνουν δύο μέλη. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας πρότειναν τον κ. Λυγνό Ιωάννη και την κ. Χαλκιά Λουκία.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Δ/ντή του Γυμνασίου Οινουσσών- Λυκειακών Τάξεων στα εκπαιδευτήρια Οινουσσών παραμένουν οι  ίδιοι δ/ντές κ. Μαρούκας Ιωάννης στο ΕΠΑΛ και ο κ. Καπητανίδης Κων/νος στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ως και οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που είναι ο Μακκάς Γεώργιος με αναπληρωτή του τον Περικλή Κομνηνάρη και η Ζωγράφου Δήμητρα με αναπληρώτριά της την Αιμιλία Κοσμά του Κωνσταντίνου, αντίστοιχα.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Ανασυγκροτεί την Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου – Λυκειακών τάξεων και ΕΠΑΛ  Οινουσσώνως εξής:

 

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

 

     1. Στέφανος Βογιατζής, Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Λιγνός Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),ως Αντιπρόεδρος

     3 . Ηλιάδη Βαρβάρα,   Δημοτικός Σύμβουλος              ..                ως Μέλος

     4.  Λυγνός  Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     5.  Χαλκιά Λουκία,    Δημοτικός Σύμβουλος           ΄΄             ΄΄

     6.Καπητανίδης Κωνσταντίνος Δ/ντής  του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων  Οινουσσών

     7.Μαρούκας Ιωάννης Δ/ντής  του ΕΠΑΛ Οινουσσών.

     8.Μακκάς Γεώργιος Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με    αναπληρωτή του τον  Περικλή Κομνηνάρη.

     9.Ζωγράφου Δήμητρα  Εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων με  αναπληρώτριά της την Αιμιλία Κοσμά του Κων/νου.

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

       Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος

 

 

  Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α