Απόφαση 59η

20/08/2015

Απόφαση 59η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 59η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων  ΄΄.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  19η του μήνα Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.679/15-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                     3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                    

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                      7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Σκούφης είπε τα εξής : σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

 

Στο Δήμο μας oπολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι Οινουσσώνέχει ανάγκη από επιχορήγηση 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 17-7-2015 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος, αναφέρθηκε στην από 16-7-2015 αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου ΟΙΝΟΕΣΣΑ, σύμφωνα με την οποία ζητάνε  επιχορήγηση ποσού 2.500 Ευρώ για πολιτιστικές δράσεις.

 Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2015 έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (4.500,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6735 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) την διαλογική συζήτηση

 

2) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

 

3) την ανάγκη του σωματείου ΄΄ Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών ΄΄

4) την ανάγκη του σωματείου ΄΄ ΟΙΝΟΕΣΣΑ΄΄

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 4.500,00 ευρώ προς τα πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Β. Κατανέμει ως κάτωθι το ανωτέρω ποσό:

1. Επιχορηγεί τον «Σύλλογο Φίλοι Οινουσσών» με το ποσό των 2.000 Ευρώ για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του.

2. Επιχορηγεί τον «ΟΙΝΟΕΣΣΑ» με το ποσό των 2.500 Ευρώ για  κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με τον  προϋπολογισμό του.

Γ. Εγκρίνει την από 17/7/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

Δ. Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα γίνει στους δικαιούχους βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  59/2015

 

                                

.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

                                                

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α