Απόφαση 5η

07/02/2013

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

                                                            Απόσπασμα

 

              Από το πρακτικό της 2ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

            ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:5/2013

 

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δήμου Χίου ( ως καθολικού διαδόχου Δ. Ομηρούπολης) για την υλοποίηση της πράξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-2-2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 100/28-1-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4.Χαλκιά Ευγενία

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ

6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                       

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

 

 

 

<<Με την υπ' αριθμ. 264/2009 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ομηρούπολης και με την υπ' αριθμ. 97/2009 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Οινουσσών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ομηρούπολης και του Δήμου Οινουσσών για την υλοποίηση της πράξης "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών". Στο άρθρο 5 της Π.Σ. ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Με την υπ' αριθμ. 264/2009 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ομηρούπολης ορίστηκαν ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ο κ. Ιωάννης Μαλαφής και ο κ. Γεώργιος Κάρματζης.

Επειδή όμως και οι τα δύο μέλη έχουν αποχωρήσει παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου και του Δήμου Οινουσσών για την υλοποίηση της πράξης "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών΄΄.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την αριθ. 264/2009 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ομηρούπολης, την αριθ. 97/2009 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Οινουσσών, την Προγραμματική Σύμβαση και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, την αριθ. 633/12 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Χίου,

                                                         Αποφάσισε ομόφωνα

Ορίζει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Οινουσσών και του Δήμου Χίου, (πρώην Δ. Ομηρούπολης)  για την υλοποίηση της πράξης "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών, τους δημοτικούς συμβούλους Στέφανο Βογιατζή και Λουκία Χαλκιά.

 

 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2013

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

    Υπογραφή                                                       υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Οινούσσες 07/02/2013

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

         

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α