Απόφαση 62η

20/08/2015

Απόφαση 62η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 62

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Σοφοκλή Μανωλόπουλου .

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την  30η του μήνα  Iουλίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιμού΄΄, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 773/ 27-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.  Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   3.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                

4.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                                                                 3.                                                                         

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                                                                                                                                                                                                             

6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                                                                                                                   

7.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου   

8. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

9. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

10. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα               κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος, αφού έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο είπε ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την Ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Σοφοκλή Μανωλόπουλου , αρχιτέκτονα και ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό συμβούλιο συμφώνησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε  ότι θα πρέπει να ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη τον     κ. Σοφοκλή Μανωλόπουλο, αρχιτέκτονα,  γιατί δείχνει πολύ ζήλο και ανιδιοτελή αγάπη για το στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών ΄΄Γιάννης Διαμ. Λεμός΄΄ και συμβάλει  τα μέγιστα   για  την  προβολή  του νησιού μας.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 /2006 και του Ν. 3852/2010

 

                                         αποφασίζει  ομόφωνα

 

1) Ανακηρύσσει επίτιμο  δημότη  τον κ. Σοφοκλή Μανωλόπουλο,  Αρχιτέκτονα , για την ανιδιοτελή  προσφορά του στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών  που έχει ως αποτέλεσμα  την προβολή του νησιού μας.

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις  νόμιμες ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

           Υπογραφή                                                        Υπογραφές

                                      

                                         ακριβές αντίγραφο                                          

                                                                                                     

                                              Ο  Δήμαρχος

 

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α