Απόφαση 71η

07/10/2015

Απόφαση 71η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄   Αποδοχή οχήματος PIAGGIO  απορριμματοφόρου  από τον Δήμο Χίου ( σύμφωνα με την από 12-7-2011 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ.Ο και του Δ.Χ στα πλαίσια του Επιχειρ. Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013).                ΄΄ .

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1001/21-9-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου       

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                       

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου        4.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου     5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                                               

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου 

7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                        

8.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Κυριάκος Θεοδωράκης,  εισηγούμενος το θέμα είπε ότι στα πλαίσια της υπ.αρ.49 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 6157/31.12.2010 καθώς και της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 835/28.03.2011, ο Δήμος Χίου ως τελικός δικαιούχος των πράξεων "Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών " κατάθεσε και ενέταξε πρόταση προϋπολογισμού 443.694,00ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" δυνάμει της από 12/07/2011 προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Οινουσσών. Η προμήθεια του εξοπλισμού των ανωτέρω πράξεων ολοκληρώθηκε, με το τελευταίο τμήμα της να υλοποιείται με την παράδοση του δορυφορικού απορριμματοφόρου ανοιχτού τύπου βάσει της υπ’αριθμ. 2202/2015, σύμβασης του Δ.Χίου με την ανάδοχο εταιρεία Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

–          Από το δημοτικό συμβούλιο ζητείται η αποδοχή της παράδοσης του ανωτέρω δορυφορικού απορριμματοφόρου στο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση του Δ.Χίου με το δήμο Οινουσσών

–          η έγκριση παροχής εξουσιοδότησης από τον κο Δήμαρχο Οινουσσών σε υπαλλήλους των Δήμων Χίου και Οινουσσών για τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την μεταβίβαση των οχημάτων στο Δήμο Οινουσσών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 

                                         

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010,

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

                                                                                               

–          Την αποδοχή της παράδοσης του ανωτέρω δορυφορικού απορριμματοφόρουστο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση του Δ. Χίου με το δήμο Οινουσσών.

–          Την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης από τον κο Δήμαρχο Οινουσσών σε υπαλλήλους των Δήμων Χίου και Οινουσσών για τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την παράδοση των οχημάτων στο Δήμο Οινουσσών.          

 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  71/2015

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

                                    

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α