Απόφαση 69η

15/10/2015

Απόφαση 69η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ           

 

     Αριθ.Αποφ  69/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ:  Διορισμός Δικηγόρου για άσκηση της εφέσεως  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά {Μεταβατική έδρα Μυτιλήνης} κατά της υπ αρ 44/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης {Μεταβατική έδρα Χίου} .

Στις Οινούσσες  σήμερα την  13ην του μηνός  Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1086/8-10-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Βογιατζής Στέφανος

1. Δανιήλ Γεώργιος

2.      Κατσιάνου  Βαρβάρα

 

3.   Λεοντή  Ελένη

 

4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.   Ντούσλαζη Νίκη

 

6.   Χαλκιά Λουκία

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν επειγόντως και αφορούν το ένα την άσκηση εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά {Μεταβατική έδρα Μυτιλήνης} κατά της υπ αρ   44/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης {Μεταβατική έδρα Χίου} ,η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Οινουσσών την 10/09/2015 που θα πρέπει να διορίσουμε δικηγόρο για τον ανωτέρω σκοπό και το δεύτερο την διάθεση πίστωσης για εξόφληση τέλους άδειας κυκλοφορίας και εισφοράς έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για το PIAGGIOφορτηγό όχημα του Δήμου Οινουσσών.

Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

 Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα λόγω επείγοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της  Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της υπ αρ 44/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης {Μεταβατική έδρα Χίου}, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Οινουσσών την 10/09/2015.  Συνεπώς θα πρέπει να διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για να ασκήσει την έφεση αυτή και πρότεινε την κ.Μαρία Μιχαήλ Ξανθάκη,δικηγόρο Χίου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του

Ν.3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του άρθρου 72 παρ 1δ του Ν.3852/10

 

                                                     Αποφασίζει ομόφωνα

 

1.Την άσκηση εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά {Μεταβατική

έδρα Μυτιλήνης} κατά της υπ αρ   44/2015 αποφάσεως του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης {Μεταβατική έδρα Χίου} ,η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Οινουσσών την 10/09/2015 .

2.Διορίζει δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση της ανωτέρω εφέσεως την κ.Μαρία Μιχαήλ Ξανθάκη,δικηγόρο Χίου.

3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

Ο  Δήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α