Απόφαση 76η

31/10/2011

Απόφαση 76η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 76η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Έγκριση  3ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού  έτους 2011."

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Oκτωβρίου  2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2062/21-10-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (9) και ονομαστικά οι:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

3. Λιγνός Ιωάννης

3. Λιγνός Δημήτριος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα με την παρ. 1β ορίζεται ότι: «ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου».

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/10 περί «Προγραμματισμού, προϋπολογισμού και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» ορίζεται ότι: Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

 Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.

 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Π.Δ., επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 32/2011 απόφασή της έλεγξε την υλοποίησητου

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το γ΄ τρίμηνο και   υποβάλλει τη σχετική έκθεση προς το Δ.Σ. ως εμφανίζεται κατωτέρω:

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Α. Έσοδα και Εισπράξεις

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

1.007.928,19

176.549,12

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

22.965,48

0

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0

0

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0

0

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

0

0

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και τρίτων

215.000,00

0

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

1.418.213,98

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

208.412,00

45.016,00

 

Σύνολο πόρων

2.872.519,65

221.565,12

 

 

 

Β. Έξοδα και πληρωμές

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

508.466,75

69.722,31

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

307.900,00

25.527,81

63, 64

Φόροι-Τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

345.719,36

0

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0

0

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

83.000,00

15.970,44

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

36.157,95

20.432,31

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

23.000,00

0

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

215.000,00

0

 

Επενδύσεις

 

 

71

Αγορές

112.800,00

0

73

Έργα

1.118.170,47

66.333,90

74

Μελέτες

42.529,53

0

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

50.000,00

0

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

0

0

9111

Αποθεματικό

29.775,59

0

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

2.872.519,65

197.986,77

 

 

 

 

 

 

To Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1, εδ. β΄και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

2. τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006

3. την 3966/24-1-2011 ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2011

4. την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθ. πρωτ. 5694/3-2-11

5. την υπ. αριθ. 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Γ΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Οινουσσών, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 76/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 31-10-2011

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζή

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α