Απόφαση 34η

08/11/2011

Απόφαση 34η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 34η       

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  10ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: 'Εγκριση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας".

Στις Οινούσσες  σήμερα την  8η του μηνός Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2114 / 3-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Λουκία

2.Χαλκιά Ευγενία

    3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ. αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011.

Θα πρέπει λοιπόν προκειμένου να δημοπρατήσουμε το έργο να εγκρίνουμε τους όρους δημοπράτησης.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία ήτοι: την μελέτη  του έργου  και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του Ν.1418/84 και 3463/2006, και του Ν. 3852 του 2010 την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν  ομόφωνα

1.Εγκρίνουν τους όρους δημοπράτησης του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" σύμφωνα με την συνημμένη  διακήρυξη. 

2.   Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Δ.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2011

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

Οινούσσες  8 Νοεμβρίου 2011

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α