Απόφαση 77η

07/10/2015

Απόφαση 77η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 77η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄  Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ΄΄

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1001/21-9-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου       

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                        

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου        4.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου     5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                                              

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου 

7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                         

8.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Κυριάκος Θεοδωράκης ,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

 

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α΄) άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) σε πλατείες ή  άλλους ανεξάρτητους , υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους ,δημοτικούς χώρους.

Το Δημόσιο και οι Δήμοι δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για την λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.

Με το άρθρο 27 του Ν. 40264/14 (ΦΕΚ 118 /15-5-2014 τεύχος Α΄) ορίζονται τα εξής: Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός :

Α. των δημοτικών και λαϊκών αγορών και

Β. περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50000) κατοίκους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν, 4264/14 με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Θα πρέπει το Δημ. Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει στον Περιφερειάρχη σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Οινουσσών.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι δημοτικοί σύμβουλοι Ντούσλαζη Νίκη,  Ηλιάδη Βαρβάρα και Λιγνός Κων/νος, οι οποίοι είπαν ότι δεν συμφωνούν να ζητηθούν άδειες στάσιμου εμπορίου, διότι κατά την γνώμη τους υπάρχει κορεσμός καταστημάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

την παρ.1 του άρθρου 22,την παρ.2 του άρθρου 25, την παρ. 3 του άρθρου 26 , το άρθρο 27 του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15.05.2014 Τεύχος Α΄), τις διατάξεις του Ν.3852/10, και τις ανάγκες που υπάρχουν στον Δήμο Οινουσσών

μετά από διαλογική συζήτηση  αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 1) Γνωμοδοτεί  στον Περιφερειάρχη Χίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:

Αριθμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δύο (2).

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζήγια τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  77/2015

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές                  

                                     

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α