Απόφαση 80η

13/11/2014

Απόφαση 80η

                 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 80

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση και ψήφιση του OΠΔ του Δήμου Οινουσσών έτους 2015.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 13η του μηνός Νοεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1394/12-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

7.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

8.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

9.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

10.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

12.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1.      Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄25.1.13) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).

2.      Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

3.      Την υπ΄αρ. 29530/25.7.2014 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικ. Έτος 2015.

4.      Την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 7261 (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013) Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και με τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013 και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.

5.      Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αρ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β΄450/26-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 411/2013 έτους 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής Παρατηρητήριο) με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ).

Το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει:

(α) τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα Γενικής Κυβέρνησης).

Στα πλαίσια των οδηγιών που δίνονται με την ΚΥΑ 7261 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και με τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την παρακολούθηση του ΟΠΔ, ο Δήμος μας υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα:

–         Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετησίου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Δηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετησίων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν. Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αρ. 35/2014 απόφασή της προχώρησε στην κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ) για το έτος 2015 και σας το υποβάλλουμε για έγκριση.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

–         Τα άρθρα 76,77 του ν. 4172/2013,

–         Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013

–         Την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010

–         Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010

–         Τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010

–         Την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 7261 (ΦΕΚ 450 Β΄ 26.2.2013) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και με την ΚΥΑ 41273/15-10-2013

–         Την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 30842/1.8.2013

–         Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2015, όπως συντάχθηκε με την αρ. 34/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

–         Την με αρ. πρωτ. 1960/31-10-2014 γνώμη του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Οινουσσών

–         Την υπ΄ αρ. 35/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α) Εγκρίνει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Οινουσσών έτους 2015, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

        

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α