Απόφαση 89η

29/10/2012

Απόφαση 89η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 8

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: "Συγκρότηση  συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1913/19-10-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

3. Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ             

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου     6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου

7. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

                                                                                                                                                       

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με το άρθρο 1του Ν.3013/02 ορίζεται ότι:

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Στην παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου.

Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής:

«To ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.

ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..

νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.»

Ο Δήμος με σχετικά έγγραφά του προς τους ανωτέρω φορείς ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οινουσσών.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά:

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • την εισήγηση του προέδρου,
  • τα άρθρα 1 & 13 του Ν.3013/2002
  • το έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Οινουσσών
  • το έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Οινουσσών
  • το έγγραφο του 643 ΤΕ/3ο  ΓΡ
  • το έγγραφο του Τμήματος Πολιτ. Προστασίας της Περιφ. Ενότητας Χίου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συστήνει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οινουσσών αποτελούμενο από τους κάτωθι: 

 

1)  Δήμαρχο Οινουσσών,  κ. Ευάγγελο  Αγγελάκο, ως Πρόεδρο.

 

2) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Βογιατζή Στέφανο, με αναπληρωτή του την κ. Κατσιάνου Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλο.

 

3) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Σπετσιώτη Στέφανο προερχόμενο από τη μειοψηφία, με αναπληρωτή του τον κ. Καλαϊτζή Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο.

 

4) Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή του 2/643 ΤΕ/3ο  ΓΡ , ΛΓΟ (ΠΖ) κ. Αθανάσιο Ανδριά, Διοικητή Λόχου Μικρονήσων και τον ΛΓΟ (ΠΖ) κ. Μαρέτη Αθανάσιο, ως χειριστή του εν λόγω θέματος.

 

5) Εκπρόσωπο του Αστυνομικού Σταθμού την κ. Φιλίππου Στεφανία, Ανθυπαστυνόμο με αναπληρωτή τον Ανθυπαστυνόμο κ. Τζαμάνη Ελισσαίο.

 

6) Εκπρόσωπο του Λιμενικού Σταθμού, Υποπλοίαρχο και ΕΛ. ΑΚΤ. Λ.Σ. κ.. Μιμίδη Αριστείδη Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, με αναπληρωτή τον Επικελευστή Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. κ. Φωτεινό Σταμάτιο.

7) Εκπρόσωπο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κ. Κουντουριάδη Ιωάννη,  ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χίου.

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  89/2012

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Οινούσσες 29-10-2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

 

Υπογραφή                                                                                       Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α