Απόφαση 95η

12/11/2012

Απόφαση 95η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 95/2012

 

Θέμα: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για προμήθεια νερού με υδροφόρα λόγω έκτακτης ανάγκης.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   10η του μήνα  Νοεμβρίου  2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1975/6-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Θάνος Νικόλαος

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5.Λιγνός Δημήτριος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ  , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της έκτακτης προμήθειας νερού με την υδροφόρα από Χίο Οινούσσες λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νησί μας στις 7-8-2012 .

  Σχετική αριθμ.  6 / 2012απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  . Στη συνέχεια έθεσε το από 7-8-2012  πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνει σύμφωνα

τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνουν το από7-8-2012 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προμήθειας νερού με υδροφόρα λόγω έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έπληξε τον  Δήμο, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ τα οποία επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

           Οινούσσες  12-11-2012

         Ακριβές αντίγραφο

           ΜΕΔ

       Ο Αντιδήμαρχος

 

 

          Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α