Απόφαση 93η

29/10/2012

Απόφαση 93η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 93η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Aνασυγκρότηση Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης".

Στις Οινούσσες, σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1913/19-10-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

3. Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ             

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου     6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου

7. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα  ότι επειδή άλλαξαν οι διευθυντές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής επιτροπής, θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την ενιαία δημοτικής σχολική επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  ορίζοντας τους νέους διευθυντές – πρ/μενους.

΄Υστερα από σχετική ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο  ορίστηκε διευθύντρια η κ. Χρυσούλα Κιτσώνη και στο Νηπιαγωγείο η κ. ΣλίκαΠαρασκευή.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Ανασυγκροτεί την Ενιαία Δημοτική σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών) ως εξής:

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος,  Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Χαλκιά Λουκία ,  Δημοτική Σύμβουλος, ως αντιπρόεδρος      

     3. Λεοντή Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), μέλος

     4. Κατσιάνου Βαρβάρα Δημοτική  Σύμβουλος        ..

     5. Λιγνός Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     6. Καλαiτζής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος    ΄΄      

     7. Κιτσώνη Χρυσούλα, Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου

     8. Σλίκα Παρασκευή Δ/ντρια  του Νηπιαγωγείου

     9. Ηλιάδη Βαρβάρα Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με αναπληρωτή της Ηλιοπούλου Μαριάννα.

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  93/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες 29-10-2012

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α